Holdings Limited

นโยบายผู้แจ้งเบาะแส 

หากมีบางอย่างที่ดูไม่ถูกต้อง แม้ว่าคุณไม่แน่ใจ เราอยากให้คุณบอกเรา 

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และปฎิบัติตามกฏหมาย
กฏเกณฑ์ รวมทั้งทุกข้อบังคับในการดำเนินกิจกรรมทางธรุกิจ 

บริษัทจึงกำหนดนโยบายผู้แจ้งเบาะแส และร้องเรียนพนักงานที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย ส่อไปในทาง การทุจริต คอร์รัปชั่น การละเมิดกฏหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท 

คุณสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย ตัวอย่างการกระทำความผิด หรือ เพื่อดูว่าเรื่องที่ต้องรายงานมีเหตุผลอันควรหรือไม่

อ่านนโยบายของเรา

 ดาวน์โหลดนโยบายการแจ้งเบาะแสเป็นภาษาไทย  

รายงานผู้แจ้งเบาะแส

การรักษาความลับและ การไม่เปิดเผยตัวตน

บริษัทจะดำเนินการต่อเรื่องที่แจ้งเบาะแสอย่างจริงจัง การเปิดเผยข้อมูลของเรื่องที่แจ้งและข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส จะไดัรับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับ และหากต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะกระทำในขอบเขตเท่าที่จำเป็นและเป็นไปเพื่อกำหนดมาตรการดำเนินการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
อนึ่ง อาจมีบางสถานการณ์ที่อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนของคุณให้กับหน่วยงานต่างๆนอกเหนือจากบริษัท ในสถานการณ์นั้นๆบริษัทจะทำการปรึกษากับผู้แจ้งเบาะแสก่อนที่จะดำเนินการ
ถ้าหากคุณตัดสินใจให้ข้อมูล โดยไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนอย่างเด็ดขาด การกระทำนี้อาจทำให้จำกัดความสามารถของบริษัท ในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเต็มที่ ทั้งยังหมายความว่า คุณจะไม่สามรถมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม หรือรับข้อเสนอแนะ รวมทั้งรับรู้ความคืบหน้าของเรื่องที่รายงาน

    เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับใคร


    สรุปเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งความ


    เกี่ยวกับคุณ (ไม่บังคับ)    ความยินยอม (ไม่บังคับ)

    ขอขอบคุณที่สละเวลากรอกแบบฟอร์มนี้